w
歡迎用WhatsApp & WeChat ,,96465694查詢
經過批灰及油漆後已修復好.
w
w
歡迎問價及查詢
聯絡我們
w
w
因新造牆身的英泥沙批盪未干透,所以令牆身灰出現龜裂情況